Yazı

AHISKA TÜRKLERİ–14
AHISKA TÜRKLERİ–14 

Asil S. Tunçer

Ahıska Türkleri, 1991'den bu yana, kısmen iyi şartlarda yaşıyorlar. Fakat onların hedefi ata yurtları olan Ahıska'ya dönmek veya Türkiye'ye tamamen yerleşmek.

1918'de, oturdukları toprakları kaybettiğimiz için onlara sahip çıkamamıştık. 1944'te Rusya ile ilişkilerimizin bozulmaması için iltica taleplerini reddettik. Onları, Fergana cehenneminden de kurtaramadık.
Ahıskalı kardeşlerimiz, Erzurum şivesi ile konuşurlar. Evlerinde tam bir Anadolu kültürü yaşanır. Türk örf ve âdetlerine, Müslümanlığa sıkı sıkıya bağlıdırlar. Sığındıkları Kazakistan'da, Azerbaycan'da ve Ukrayna'da, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları ve Cumhurbaşkanlarına ulaşıp dertlerini anlattılar.1968 ve 1991 yıllarında sınırlı iskân imkânı tanınarak Türkiye'ye gelme hakkı veren kararnameler hazırlandı. Her ikisi de imza noksanlığı sebebiyle yürürlüğe konulamadı. Hükûmet değişiklikleri oldu, yeni hükümetler konu ile ilgilenmediler.
1968 yılında, 10 kişilik bir heyet oluşturarak Moskova'daki Türk Büyükelçiliği'ne müracaat ettiler. Türkiye'ye göç etmek istediklerini bildirdiler. Bir grup da SSCB yönetiminden vatana dönüş için izin talep ettiler. Komünist dikta rejiminin en güçlü ve şiddetli olduğu bir dönemde bu eylemleri gerçekleştirmenin ne demek olduğunu ancak bu konuda bilgi sahibi olanlar anlayabilirler. Türkiye'de o tarihlerde yeterli bilgiye sahip, yeterli sayıda devlet adamı olmadığı için SSCB yetkililerinden alınan izin belgesi işe yaramadı. Aynı yıl, Sovyet Prezidyumu, Ahıska Türklerinin SSCB'nin herhangi bir bölgesine yerleşebileceklerine dair bir karar aldı. "Herhangi bir bölge" tarifi içinde, vatan olarak benimsedikleri Gürcistan toprakları yoktu.
Bugün büyük çoğunluğu Türkiye'de olmak üzere Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya ile Avrupa ve ABD'de yaşayan Ahıska Türkleri neredeyse 63 yıldır sürgünde yaşıyorlar. Gürcistan'a geri dönmek isteyen Ahıskalılar, Gürcistan Parlamentosu tarafından bir yasa tasarısı hazırlandığını ama henüz tam olarak uygulamaya konulamadığını belirttiler. Mevcut hükümler yeterli olmayıp bunun Gürcistan Hükümeti'nin vaat ettiği 2011 yılına kadar tamamlanacak dönüş programına göre yeniden ele alınması gerektiği göz önünde bulundurularak Ahıska Türklerinin anayurtlarına geri dönmeleri sağlanmalıdır.
Ahıska Türk Dernek­leri Federasyonu (AHDEF) çatısı altında bir araya gelen Ahıskalılar, Türkiye, Gürcistan ve uluslararası kuruluşlardan dönüş için destek istiyor. Konferansta Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Kaza­kistan ve Rusya başta olmak üzere 8 ül­kede yaşayan Ahıskalıların, geri dönüş­lerinin zamanının, nasıl gerçekleşeceğinin ve Türkiye'nin bu süreçteki rolünün netleştirilmesi bekleniyor. AHDEF dönemin Baş­kanı Yunus Zeyrek, "Türk ve dünya ka­muoyu, bu toplumu artık görmelidir. Ahıska kapılarının açılması için Türki­ye'den diplomatik çaba göstermesini isti­yoruz. Ukrayna hükümetinin Kırım Türk­lerinin dönüşüne müsaade ettiği gibi Gür­cistan da bize yardımcı olmalıdır " dedi.
Ardahan'a sınır olan Gürcistan'daki Ahıs­ka Bölgesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Bo­ru Hattı'nın yanı sıra tren yolu bağlantıları ile stratejik bir konuma sahip. Gürcistan, 1999'da Avrupa Konseyi'ne Türklerinin geri dönüş sürecinin 2012'ye kadar tamamlanması taahhüdünde bulun­ muştu. Aradan geçen 8 yıla rağmen Tif­ lis'in bu konuda tatmin edici adımlar at­madığını söyleyen dönemin AHDEF Başkanı Yunus Zeyrek, "Gürcis­tan, konseye, 6 yıl içinde gerekli yasal dü­zenlemelerin yapılacağı konusunda taah­hütte bulunmuştu. Ancak şimdiye kadar yalnızca bir kanun taslağı hazırlandı. Tiflis'in Avrupa Konseyi'ne sunduğu bu tasan da beklentilerimizin çok uzağın­da " diye konuştu.
         Ahıska Türklerinin sadece boş ve harap durumdaki ata ocağına dönmek için izin istediğini ifa­de eden Zeyrek, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğun, Ahıska Türkleri­nin dönüşüyle daha da pekişeceğinin altını çizdi. Gürcistan'ın dönenleri Ahıs­ ka yerine Gürcülerin meskûn bulundu­ğu bölgelere 3–5 aile şeklinde yerleştir­meyi ve yılda da azami 100 aile kabul etmeyi hedeflediğini ifade eden eski başkan Zey­rek, bunu doğru bulmadıklarını; ancak Tiflis'i incitmeyi de hedeflemediklerini vur guladı. AHDEF eski Başkanı, Ankara'nın da ko nuyla doğrudan ilgilenmelerini istedik1erini kaydetti. Uluslararası kurumlardan destek istediklerini belirten Başkan, Haziran 2006'da Avrupa Konseyi'ne gideceklerini söyledi. Gürcistan'ın hazırladığı kanun tasarısı ha kkındaki endişe ve tekliflerini ilettiklerini ­kaydetti
Şuan Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığını Osman Çelik, yardımcılığını da Ertan Topçu yürütmektedir.   26 Ocak 2007'de İstanbul/Ankara'da AHDES tarafından düzenlenen "Uluslararası Ahıska Türkleri Vatana Dönüş" konferans programına, Ahıskalıları temsil ilen ABD'den Tiyanşan Muradoğlu, Kırgızistan'dan Mürefeddin Sakimov, Kazakistan'dan Ziyaddin İsmihanoğlu, Tataristan'dan Gevher Fazailova, Azerbaycan'dan İbrahim Burhanov'un yanı sıra, TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen katıldı. Konferansta, akademisyenler ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de hazır bulundular.
27 Ocak 2007 Cumartesi günü düzenlenen yürüyüşle de kamuoyuna bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştılar. Ahıska Türkleri, sığındıkları yerlerde ne kadar rahat olsalar da içlerinde hep dinmeyen bir vatan özlemi çekiyorlar. Hasret dolu şarkılarıyla dünyaya, anavatanlarına olan özlem dolu yılları adeta asırlar uzunluğunda yaşıyor, yaşlanıyorlar.
         BİTTİ


11 Haziran 2007  12:02:34 - Okuma: (1456)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik