Yazı

İnsan hakları…
İnsan hakları… 

Yaşar Varış

İnsan hakları evrensel Bildirisinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildiği 10 Aralık 1948 tarihinin yıl dönümleri olan 10 aralık günü ve onu takip eden hafta insan hakları haftası olarak kutlanmaktadır.

Nedir İnsan Hakları?
Kısaca; “insanların insan oldukları için doğuştan kazandıkları evrensel, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez ve mutlak olan haklardır”.
Yaşama hakkı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, vatandaşlık hakkı gibi…
Bu haklar tanımda belirtildiği gibi evrenseldir. Dil,din,ırk,renk farkı gözetmeksizin herkes tarafından kullanılır.
Doğuştandır. Çünkü insan kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Vazgeçilmez ve mutlaktır. Çünkü, başkasına devredilemediği gibi feragat edilemez. Hiçbir şarta bağlanamaz.
Bireysel ve özgürlükçüdür. Çünkü insan hakları bizzat bireylerin kullanması gereken haklardandır.Bir cemaatın, derneğin veya siyasi görüşün amaçları için feda edilemez.
Esas itibari ile devlete karşı kullanılan ve ileri sürülen haklardandır.Bu özelliği nedeniyle de bir parça politik haklardır.
 Devlet bu bağlamda dört ana görevle sorumludur.Bu sorumluluklardan birincisi,
 TANIMA’dır. Öncelikle devlet bu hakları tanıyacak,anayasasına ve yasalarına koyacak,taahhüt edecektir.
İkinci görevi Bunlara DOKUNMAMA dır.Devlet vatandaşlarına yasalarla tanıdığı bu hakların özüne dokunmayacaktır.
Üçüncü görevi KORUMA’dır.Devletin bu hakları tanıması, dokunmamsı yetmez. Aynı zamanda bu haklara yapılan saldırı kimden gelirse gelsin koruma görevi ile sorumludur.
Son bir görevi de TEMİN-TEDARİK görevidir. Bu hakları kullanamayacak olan kimselere yardım ederek onların bu haklardan yararlanmasını sağlamalıdır.Örneğin, kimsasiz çocukların, yaşlıların ve sakat olan kimselerin bu haklardan yararlanması için gerekli önlemleri almalıdır.
İnsan hakları kolay kazanılmamıştır. Bu haklar insanların yüzyıllar süren savaşımları sonucu kazanılmış, devleti elinde tutan egemen güçlere kabul ettirilmiş haklardır.
Bu yüzden kısıtlanamazlar.Savaş halinde bile uluslar arası hukuk şartlar ne olursa olsun Yaşama hakkına, işkence ve kötü muamele yasağı hakkına, kölelik-Kulluk yasağı hakkına dokunulamaz.
İnsan hakları üç ana başlık altında toplanabilir.
A) Sivil hak ve Özgürlükler: Yaşama hakkı, İşkence ve kötü muamale yasağı,Kölelik ve angarya yasağı,Kişi özgürlüğü,Hükümlü ve tutukluların hakları,Özel hayatın ve ailenin korunması,Konut dokunulmazlığı,Haberleşme özgürlüğü,Düşünce ve inanç özgürlüğü,Basın Özgürlüğü,Örgütlenme özgürlüğü,Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğü,Mülkiyet hakkı,Çalışma ve sözleşme özgürlüğü,Adil yargılanma özgürlüğü.
B) Siyasi Haklar: Vatandaşlık hakkı, Bilgi ednme hakkı, Dilekçe hakkı, Seçme ve seçilme hakkı,Siyasi faaliyette bulunma hakkı.
C) Sosyal , ekonomik ve kültürel haklar. Bunlar da Eğitim öğretim hakkı,Çalışma hakkı, Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı, Grev hakkı,Sosyal güvenlik hakkı,Sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı,Çevre hakkı,Kadın hakları, Çocuk hakları,Engelli hakları,Akıl hastaları hakkı, Azınlık hakları.
 Bu haklar birçok ülkede anayasalara ver yasalara geçirilmiş olmakla beraber tam olarak uygulanıyor mu?
Bu sporunun yanıtını –evet- demek biraz zor.
Bu hakların kullanılması ve kullandırılması için bazı koşullar gerekli.
Her şeyden önce o devleti yönetenlerin bu haklara inanmaları ve samimi olmaları gerekiyor.
İkincisi ülke insanlarının haklarına sahip çıkmaları, bu konuda eğitimli olmaları, örgütlü olmaları gerekiyor.
Bu da yetmez.
 Ülkelerin gerçekten her yönden Bağımsız bir devlet olması gerekiyor.
Canlı bir örnek olarak komşumuz Irak’a bakacak olursak ABD nin işgali nedeniyle insanların hiçbir hakkı kullanması söz konusu değildir.
En kutsal insan hakkı olan Yaşama hakkı kullanılamaz haldedir.Her gün çocuk,yaşlı ,kadın erkek demeden yüzlerce insan öldürülmektedir.
Mülkiyet hakkından söz etmek mümkün değildir. ABD liler adamların her türlü zenginliğine el koymuşlardır.
Ülkelerin Tam bağımsız olmadan vatandaşlarının insan haklarından yararlanması ve bu hakları kullanması da söz konusu değildir.
Bu gerçekleri bilip vatandaşlar olarak haklarımızı bilmek ve sonuna kadar kullanmak zorundayız.
Bu duygu ve düşüncelerle Tüm okuyucularımın İnsan Gakları Haftasını kutluyor, insan haklarının sonuna kadar kullanıldığı, Barış içinde yaşanan bir dünya diliyorum.


12 Aralık 2007  16:41:22 - Okuma: (738)  Yazdır
Haftanın Hit Haberleri

İstatistik